Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

De algemene voorwaarden van Kaasbrik hebben steeds voorrang op deze van de koper, zelfs indien de bestelling en/of algemene voorwaarden van de koper andersluidende bepalingen zouden inhouden.

 

Artikel 2

De leveringstermijnen voorzien op bestelbons, bestekken en andere documenten van Kaasbrik zijn slechts opgegeven ten indicatieve titel en niet strikt toepasselijk.

De koper kan in geen geval de niet naleving van de vastgestelde leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te eisen.

 

Artikel 3

Alle betalingen aan Kaasbrik geschieden contant behalve indien voorafgaandelijk en schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.

 

Artikel 4

De betalingen worden gedaan te Halen (België). Elk bedrag dat niet tijdig aan Kaasbrik betaald wordt, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 % van het openstaande bedrag, evenals met een nalatigheidsintrest gelijk aan de intrestvoet voorzien door de Wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties berekend op het verschuldigde bedrag.

De niet tijdige betaling van één bedrag aan Kaasbrik heeft van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling tot gevolg dat alle openstaande niet-vervallen bedragen verschuldigd door de betrokken koper onmiddellijk integraal opeisbaar worden en dat Kaasbrik, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht heeft elke verdere levering aan en/of productie voor de betrokken koper op te schorten tot dat deze laatste alle openstaande bedragen aangezuiverd heeft en de openstaande leveringen vooruit betaald heeft .

Bij niet-tijdige betaling behoudt Kaasbrik zich bovendien van rechtswege het recht voor om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de betrokken overeenkomst te ontbinden.  Dit gebeurt door kennisgeving van deze wil tot ontbinding bij aangetekend schrijven. De ontbinding gaat in op datum vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.

Bij ontbinding van een overeenkomst door Kaasbrik ten laste van de klant of ingeval van éénzijdige verbreking van een overeenkomst door de koper voor de levering van de betrokken goederen en materialen, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aan Kaasbrik een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van  Kaasbrik om een hogere schade te bewijzen en te eisen. Na levering bedraagt deze schadevergoeding 100 % van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van De Kaasbrik om een hogere schade te bewijzen en te eisen.

Partijen komen overeen dat de voormelde schadevergoedingen de werkelijk door Kaasbrik  geleden minimum schade uitmaakt.

 

Artikel 5

Aanvaarding van wissels, cheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kaasbrik blijven toepasselijk.

 

Artikel 6

Elke betwisting in verband met een toegezonden factuur moet, op straffe van verval, binnen de acht dagen na factuurdatum aangetekend meegedeeld worden aan Kaasbrik. Geen enkele klacht wordt aanvaard na verwerking van de materialen.

 

Artikel 7

De controle van de hoeveelheden evenals van de conformiteit met de overeenkomst en de zichtbare gebreken van de goederen en materialen zal geschieden op het ogenblik van de aflevering of afhaling hiervan. De desbetreffende klachten moeten, op straffe van verval, uitdrukkelijk vermeld worden op de leveringsbon of afhalingsbon en vervolgens aangetekend bevestigd worden aan Kaasbrik binnen de  24 u. na levering.

Elke andere klacht betreffende de aard of kwaliteit van de goederen en materialen moet, op straffe van verval, binnen de acht dagen na levering hiervan aangetekend meegedeeld worden aan Kaasbrik.

 

Artikel 8

De geleverde goederen en materialen blijven van rechtswege de volledige eigendom van Kaasbrik tot ontvangst door deze laatste van de integrale prijs van de betrokken goederen en materialen, eventueel verhoogd met de toepasselijke intresten, schadevergoedingen en kosten.

De risico’s zijn echter voor de koper van het moment dat de verkoop gesloten wordt. In het geval dat de in gebreke gebleven koper failliet gaat, in vereffening gaat, gerechtelijke bescherming bekomt tegen zijn schuldeisers, edm., behoudt Kaasbrik zich het recht voor de verkochte goederen en materialen op te eisen middels een eenvoudig verzoek gericht aan de curator, vereffenaar, gerechtelijke vertegenwoordiger, edm.

 

Artikel 9

De geleverde goederen en materialen kunnen, zolang het eigendomsvoorbehoud van Kaasbrik van toepassing blijft, door de koper nooit aangewend worden als pand of borg voor een schuldvordering van derden.

 

Artikel 10

Indien de koper verlies of schade lijdt tengevolge van een fout van Kaasbrik dan is laatstgenoemde maximaal gehouden tot het betalen van een schadevergoeding ten bedrage van het betrokken factuurbedrag.

 

Artikel 11

Alle (gerechts)kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten en dienstenverstrekkers, en schade die Kaasbrik draagt in verband met de incasso van schuldvorderingen of de verdediging in rechte van Kaasbrik tegen dilatoire of weinig ernstige aanspraken van de koper, zijn ten laste van de koper.

 

Artikel 12

De eventuele ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van het contract, van deze algemene voorwaarden als dusdanig of van de andere clausules hiervan. De partijen verbinden zich ertoe elke ongeldige clausule te goeder trouw onmiddellijk te vervangen door een andere clausule die zo nauw mogelijk aansluit met de intentie van de vervangen clausule.

 

Artikel 13

Ingeval van betwisting zijn alleen, naar keuze van de eiser, de rechtbanken van het arrondissement  Antwerpen (afdelingen Hasselt of Antwerpen) (B) en het Vredegerecht van Beringen of van het Eerste Kanton van Antwerpen (B) bevoegd.

 

Artikel 14

Met uitsluiting van elke andere wetgeving is uitsluitend de Belgische wetgeving van toepassing op de geschillen tussen de partijen. Partijen sluiten in dit verband de toepassing, in welke vorm ook, van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit. Hetzelfde geldt voor het Belgisch Internationaal Privaat Recht.